T.C.

AMASYA

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

İ L A N

 

            Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarihli ilanı ile gereğince; Amasya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi  Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile Merkez ve Mülhakat Adliyelerine 13 adet Zabıt Katibi için Başkanlığımıza kadro izni verilmiştir.

            Nihai Başarı Listesine göre başarılı olan adayların;

 

1- Öğrenim Durum Belgesinin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği.

2-Bilgisayar sertifikası ya da örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar veya daktilografi

dersini başarı ile tamamladığını gösterir belge (Komisyon Başkanlığı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği ya da noterlerce tasdikli örneği)

3- 2 Adet 50 mm x 60 mm ebatında Biyometrik Fotoğraf (son üç ay içerisinde çekilmiş Kılık kıyafet Yönetmeliğine uygun)

4- Nüfus Kimlik Fotokopisi

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı veya askerlik şubesinden onaylı örneği

6- Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair bildirim

7- Eş beyanı 

8- Hakkında devam eden soruşturma ve kovuşturma bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan 

9- Mal Bildirim Formu 

10- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan (Hastaneden alınmayacak )

 

*Atanmaya hak kazanan adayların ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yukarıda belirtilen evrakları elden bizzat teslim etmesi ya da bulunduğu ilin Komisyon Başkanlığı aracı kılınmak suretiyle APS ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

Nihai Başarı Listesi.

Mal Beyanı.
Mecburi Hizmet Dilekçesi.
Eş Durumu Beyanı Dilekçesi.
Ceza  Olup Olmadığı  Beyan Dilekçesi.
Sağlık Durum Beyan Dilekçesi.