T.C.

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 


 

İ L A N

 

            Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarihli ilanı ile gereğince; Amasya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi  Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 5 Bayan İnfaz ve Koruma Memuru için Başkanlığımıza kadro izni verilmiştir.

            Nihai Başarı Listesinin ilk 5 sırasında ismi geçen (başarılı asıllar) adayların;

1-Öğrenim durumunu gösteren belgenin onaylı örneği (Başvuru sürecinde e-devlet sisteminden öğrenim durumu çıktısı alarak başvurusunu tamamlayan adayların mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini Başkanlığımıza sunması gerekmektedir. Aslı gösterilmek suretiyle komisyonlarca tasdik edilmiş belge sureti kabul edilir.)

2-Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim,

3-Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf, ( Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir ) (6*9 Ebatlarında)

4-Mal Bildirim Formu

5-2016 KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

6-Adaylar içinde kamu kurumunda görev yapan varsa görev yaptığı kurumu gösterir belge

7-Eş beyanı

8- Adalet Bakanlığı Memur Sınav ve Atama Nakil Yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı 6‘ncı maddesi hükmünde yer alan “görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına,“ ibarelerini taşıyan Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak SAĞLIK KURULU RAPORU, Sağlık kurulu raporunda yukarıda altı çizili ibarelerin yer alması gerekmektedir. Bu ibarelerin yer almadığı raporlar kabul edilmeyecektir.

 

*Atanmaya hak kazanan adayların ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yukarıda belirtilen evrakları elden bizzat teslim etmesi ya da bulunduğu ilin Komisyon Başkanlığı aracı kılınmak suretiyle APS ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

*Adaylardan istenilen belgeleri 15 gün içerisinde teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayın yerleştirme işlemi yapılacaktır.

 

BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

 

 

Nihai Başarı Listesi.

Mal Beyanı.
Mecburi Hizmet Dilekçesi.
Eş Durumu Beyanı Dilekçesi.